Skip to main content

Loading

Изграждане на сондажен кладенец и два броя тунелни оранжерии във Вискяр

 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Изграждане на сондажен кладенец и два броя тунелни оранжерии с обща площ 651 кв.м в УПИ VІІ-152, в землището на с.Вискяр, община Перник

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 04.07. до 17.07.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

Източник: pernik.bg