Skip to main content

Loading

Данъчно-осигурителен календар - 25.06.2012 - 01.07.2012

• Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 30 юни 2012 (Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за 2012 г. 30 юни 2012 (Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Май 2012 г. (първият работен ден след 30 Юни 2012 г. е 02 Юли 2012 г.)

30 юни 2012 (Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване в ърху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Май 2012 г.  (първият работен ден след 30 Юни 2012 г. е 02 Юли 2012 г.)

30 юни 2012
(Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Май 2012 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание. (първият работен ден след 30 Юни 2012 г. е 02 Юли 2012 г.)

30 юни 2012
(Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през май са направени само частични плащания.
30 юни 2012
(Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Внасяне на данъците при източника по ЗКПО
30 юни 2012
(Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Плащане на първа вноска на данъка върху превозните средства за 2012 г.
30 юни 2012
(Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец май.
30 юни 2012
(Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Май 2012 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).(първият работен ден след 30 Юни 2012 г. е 02 Юли 2012 г.)

30 юни 2012
(Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)
• Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юни 2012 г. задължителни осигурителни вноски.
30 юни 2012
(Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)< /li>
• Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
30 юни 2012
(Първият работен ден след 30 юни 2012г. е 2 юли 2012г.)