Skip to main content

Loading

ЦИК УКАЗВА на ОИК - Перник да даде указания на представляващия местна коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита" и Движение „Гергьовден" да коригира агитационните си материали

РЕШЕНИЕ № 1115-МИ София, 07.10.2011 ОТНОСНО:  жалба от Вихрен Георгиев Матев срещу решения № 166-МИ и № 167-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-511 от 07.10.2011 г. на ЦИК от Вихрен Георгиев Матев срещу решения № 166-МИ и № 167-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, с които общинската избирателна комисия е оставила без уважение подадени от същия жалбоподател сигнали за нарушение на нормата на чл. 134, ал. 2 от ИК по отношение на агитационни материали, издадени от местната коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита" и Движение „Гергьовден".
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваните решения, като се твърди, че ОИК - Перник, не се е съобразила с изложените по сигналите факти, оспорените решения са постановени при липса на фактически мотиви, както и че не е направена подробна проверка по отношение на претендираните нарушения.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Атакуваните решения на ОИК - Перник, са постановени на редовно заседание на комисията, проведено на 03.10.2011 г. при наличие на законоустановения кворум и е взето с предписаното от закона мнозинство. 
По преписката са изискани и приложени посочените по-горе агитационни материали, от които е видно, че съдържанието на същите е в разрез на изискването на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК, тъй като информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" не е разположена в обособено поле и заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационните материали, поради което и атакуваните решения на ОИК - Перник, са постановени в противоречие на материалния закон и следва да бъдат отменени, като на ОИК - Перник, се дадат указания относно приложението на закона. Общинската избирателна комисия - Перник, следва да укаже на представляващия местна коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита" и Движение „Гергьовден" да приведе агитационните си материали във вид, че същите да отговарят на изискването на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК, а именно да съдържат информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление", която информация да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и същата да е разположена в обособено поле.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решения № 166-МИ и № 167-МИ от 03.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, с които общинската избирателна комисия е оставила без уважение подадени от Вихрен Георгиев Матев сигнали за нарушение на нормата на чл. 134, ал. 2 от ИК по отношение на агитационни материали, издадени от местната коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита" и Движение „Гергьовден".
УКАЗВА на ОИК - Перник, област Перник, да даде указания на представляващия местна коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита" и Движение „Гергьовден" да приведе агитационните си материали във вид, че същите да отговарят на изискването на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК, а именно да съдържат информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление", която информация да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и същата да е разположена в обособено поле.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова 

* Публикувано на 07.10.2011 в 23:28 часа

Местоположение

Javascript is required to view this map.