Skip to main content

Loading

ЦИК отменя заличава регистрацията на Пламен Евгениев Борисов от кандидатската листа за общински съветници на ПП ГЕРБ

РЕШЕНИЕ № 968-МИ София, 28.09.2011 ОТНОСНО: жалба от Иво Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ", против решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-164/28.09.2011 г. от Иво Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ", против решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, в частта му с която се заличава регистрацията на Пламен Евгениев Борисов от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Перник, е взето на базата на удостоверение от отдел „Гражданско състояние" при община Перник, в което е посочен като настоящ адрес Люксембург. Пламен Евгениев Борисов обаче има настоящ адрес в с. Рударци, община Перник, ул. Витоша № 19, от 02.03.2011 г. Това обстоятелство се доказва с удостоверение № 001731 от 02.03.2011 г. от община Перник. Представено е и писмо изх. № 11/слу-2888-65 от 27.09.2011 г. на община Перник, отдел „Гражданско състояние", както и писмо от Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР - Перник, рег. № 18386/21.09.2011 г., подписано от директора на ОДМВР - Перник, от което е видно, че след направена проверка в документалния информационен фонд на НАИФ „НРБЛД", Пламен Евгениев Борисов, ЕГН ... не е посочвал адрес в чужбина в периода от 15.05.2006 г. до момента.
Твърди се, че има грешка в информационната система на ГД „ГРАО", която е поправена.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И: ОТМЕНЯ решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, в частта, с която се заличава регистрацията на Пламен Евгениев Борисов от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".

УКАЗВА на ОИК - Перник, област Перник, да съобрази законовите разпоредби и приложените доказателства, както и Решение № 520-ПВР/МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, и в случай че са изпълнени изискванията на закона, да регистрира Пламен Евгениев Борисов като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ"..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 28.09.2011 в 21:04 часа

/ЦИК

Местоположение

Javascript is required to view this map.