Skip to main content
Loading

Професионална гимназия по икономика

Име на фирма: 
ПГИ

Професионална гимназия по икономика осигурява
обучение на ученици в следните специалности:

 

След завършен VII клас:

Ø          Банково дело /с немски език/

Ø          Застрахователно и осигурително дело /с английски език/

Ø          Оперативно счетоводство  /с английски език/

Ø          Бизнес администрация  /с английски език/

 

След завършено основно образование:

Ø          Икономика и мениджмънт

 

Реализация на нашите ученици

 

Професия       Финансист

Специалност            Банково дело

Финансистът, специалист в банковото дело, може да се реализира във всички търговски банки, финансово-кредитни институции, финансово-брокерски къщи, производствени и търговски предприятия и посреднически фирми със специфична валутна дейност. В тази специалност учениците получават знания за разкриване на банкови сметки, нареждане на преводи, инкасиране на суми, откриване на акредитиви, подготвяне на фирмена документация за искане на кредити, покупко-продажба на валута, осчетоводяване на документи и други.

 

Професия       Финансист

Специалност            Застрахователно и осигурително дело

Специалистът в областта на застраховането и социалното осигуряване урежда определени икономически отношения, които възникват между застрахователя и застрахования  /физическо или юридическо лице/, във връзка с управлението и разпределението на застрахователните и социални фондове.

 

Професия       Оперативен счетоводител

Специалност            Оперативно счетоводство

Съвременният счетоводител работи в динамични, постоянно развиващи се условия на пазарна икономика. Ролята на оперативния счетоводител за отразяване на стопанските процеси непрекъснато нараства, засилва се нейният творчески характер. Оперативният счетоводител обработва, контролира и анализира счетоводните данни, които стоят в основата на правилните стопански решения и управлението на стопанските предприятия, организации, институции и други.

 

Професия       Офис-мениджър

Специалност            Бизнес администрация

Професията на офис-мениджъра е съобразена с потребностите на пазарната икономика, свързана е с осигуряване на коректни, делови взаимоотношения на фирмата с другите фирми, организации, държавна и общинска администрация, с граждани. Неговата дейност осигурява необходимата информация за вземане на правилни управленски решения и изграждане авторитета на фирмата.

 

Професия       Икономист

Специалност            Икономика и мениджмънт

Професията на мениджъра е свързана с решаването на сложни, нестандартни задачи, с възникнали проблемни ситуации, с организиране на цялостната дейност на фирмата. В тази специалност учениците получават знания как да управляват фирма, как да мотивират персонала, как да изграждат и утвърждават авторитета на фирмата.

 

ДОБРИ В УЧЕНЕТО И НЕ САМО …..

или няколко думи  за извънкласните дейности

в Професионална гимназия по икономика

 

Ø          Училищно радио „Престиж”

Създадено е през 2002 година по инициатива на ученическия съвет към ПГИ и с активното участие на клуб „Млад икономист”. В него работят амбициозни млади хора, които информират, провокират, развиват естетически критерии. През междучасията в училището звучи приятна  разведряваща музика, а много бележити дати и годишнини с отбелязани чрез радиопредавания. Гости на училищно радио „Престиж” са били г-н Николай Василев – министър на държавната администрация, г-жа Антоанета Георгиева – кмет на гр. Перник, г-жа Зоя Асенова – зам. кмет, г-н Милан Миланов – председател на Общинския съвет, г-н Димитър Алексиев – директор на ОББ клон Перник и много други.

 

Ø          Училищен вестник „Меркурий”

От 2004 г. в Професионална гимназия по икономика се издава училищен вестник, наречен на покровителя на предприемчивите и амбициозните – “Меркурий”. Вестникът разисква на своите страници дискусионни проблеми и дава поле за изява на талантливи млади хора. На страниците на вестника се отразяват всички значими събития в училището.

 

Ø          Национална инициатива на „Джуниър Ачийвмънт Бългория”

Чрез програмите на неправителствената организация „Джуниър Ачийвмънт България” училището създаде градивна връзка с представители на местния бизнес и администрация. За шеста поредна година Професионална гимназия по икономика участва в националното мероприятие „Мениджър за един ден”. Наши ученици са били мениджъри в банки, фирми, общинска и областна администрация, в офиси на евродепутати, в Министерство на здравеопазването, в БНТ, Дарик радио, кабелна телевизия „Кракра”.

Ø           

Ø          Клуб „Млад икономист”

Създаден е през 1997 година по инициатива на ученическия съвет към училището. Клубът организира конкурс за избор на „Икономист на годината”, осъществява срещи с бизнесмени от гр. Перник, разработва теми и есета. Има водеща роля  в организираните икономически предавания на училищното радио „Престиж”.  Членовете на клуба ежегодно участват в националния конкурс „Млад икономист”, обявен от Съюза на икономистите в България, и се представят отлично.

 

Ø          Клуб „Ние и Европа”  /www.ekpgipernik.web.officelive.com /  

От 2000 г. в Професионална гимназия по икономика работи клуб “Ние и Европа”, който е член на NABEC. Той дава възможност за установяване на контакти с ученици от различни Европейски страни. През годините на съществуването си учениците от клуба са работили по следните проекти:

 

2001г. - Проект по програма на Национална агенция "Сократ" за усъвършенстване на чуждо езиковите умения в областта на икономиката и свързаната с нея терминология.

 

2005г. - Международен езиков проект с EProfCor, Кортегаса, Португалия.

 

2007г. - Проект "ЛеПе" на образователен център в Лесковац, Сърбия в партньорство с Община Перник и неправителствена организация "Поречие".

 

2008г. - Програма "Euroscola day", Европейски парламент, Страсбург, Франция.

 

2010г. - Проект "За по-устойчив дом", Европейски клубове от NABEC

 

Ø          Клуб „Екология”

Създаден е през 1996 година. Дейността му формира в учениците екологична култура, съзнание и поведение за съхраняване на околната среда и навици за здравословен начин на живот. Учениците от клуба участват активно в общински, областни и национални инициативи и проекти за опазване и облагородяване на околната среда. В училище те изготвят табла, радиопредавания по повод световни дни, посветени на природата и здравето на човека, залесяват, почистват двора. Чрез участието в мероприятията учениците изразяват и формират своето отношение и съпричастност към глобалните проблеми на човечеството.

 

Ø          Клуб „Родолюбие”

Създаден е през 1996 година. Неговият принос в живота на училището е в отбелязване на важни дати от българската история чрез табла, изложби, радиопредавания, викторини. Целта на клуба е да възпитава учениците в любов към родината, национална гордост и да ги приобщава към общочовешките ценности.

 

Ø          Клуб „Милосърдие”

Съществува от 1995 година. Основна негова задача е да възпитава в учениците чувство на милосърдие и съпричастност. Клубът редовно провежда благотворителни акции.

 

Ø          Клуб „Млад спортист”

Създаден е през 1995 година. Към клуба са създадени отбори по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, шахмат, лека атлетика. Тези отбори вземат активно участие в регионални, областни, зонални и републикански състезания, като заемат едни от първите места.

 

Ø          Клуб „Чужди езици”

Клубът е основан през 2001 година с основната идея да обедини ученици, които по-задълбочено се занимават с изучаването на чужди езици. В него те споделят информация, обменят идеи, упражняват езиковите си умения, привличат вниманието и интереса на останалите към усъвършенстване на познанията. Клубът прави презентации на английски и немски език, организира конкурси, редовно публикува материали в специалната рубрика на училищния вестник „Меркурий”.  Там може да срещнете интересни културни факти, събития, анекдоти, песни, задачи за читателите.

 

Ø          Ученическа общност „Приятели на театъра”

Тя се грижи за активния духовен живот в ПГИ и за формиране на театрален вкус и култура у младите хора. Традиционно учениците от ПГИ посещават постановките на Пернишкия театър, на гостуващи театри и младежки театрални формации.

 

 

За контакти:

 

Гр. Перник
Ул. „Георги Мамарчев” №2
Тел: 076/60-37-78
E-mail: [email protected]

За повече информация посетете сайта на училището:

WEB: www.pgi-pernik.bg-schools.com

 

гр. Перник ул. "Георги Мамарчев" 2

Справочник на град ПерникБЕЗПЛАТНО включване в Бизнес каталога на Перник се обадете на 0888-563-496 или стъпи ТУК!

Вижте телефон, емайл или интернет сайт след вход или регистрация!