Skip to main content

Loading

Бела вода: Продават на търг част от общинското училище

Община Перник обяви търг за продажба на по-голямата част от сградата на бившото училище в квартал Бела вода. 

На първия етаж в сградата върху 140 кв. м. се помещава филиал на Детска градина № 2 „Родолюбче", която остава публична общинска собственост. Към сградата на старото училище имаше проявен инвеститорски интерес. Фирма „Йордан Иванов - АВГ" заяви намерение да направи там център за обучение на водачи на МПС.

Търгът е насрочен за 16.09.2010 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на І-ви етаж наОбщина Перник .

Продават се физкултурния салон на първия етаж, втория, третия етаж и мазето на бившето училище, които са с обща площ от 1 947 квадратни метра.

Еспертната оценка на сградата възлиза на 503 360 лв. Това е началната тръжна цена, от която ще започне наддаването по сделката.

Поставено е и ограничение за начина на трайно ползване на сградата като обект комплекс за образование.

З А П О В Е Д  № 1739/ 01.09.2010 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, глава ІХ от Наредбата за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Перник, във връзка с Решение № 614 от Протокол 14/12.08.2010 г. на Общински съвет-гр.Перник

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект - частна общинска собственост, представляващ, както следва:
Част от сграда на 3 /три/ етажа и мазе със ЗП - 649 / шестотин четирдесет и девет/ кв.м., /бившо ОУ "Св. Св. Кирил и Методи"/ в едно с правото на строеж, при граници на целия обект по регулация: от изток - двор; от запад - улица; от север - двор и от юг - УПИ IV, находяща се в УПИ III, кв.402 по плана на гр.Перник, кв."Бела вода", актуван с АОС № 6488/2010г., която съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Перник, одобрени със Заповед № РД 18-91/13.10.2008 г.на Изпълнителния директор на АГКК, представлява самостоятелни обекти с идентификатори: 55871.501.247.1.1, със ЗП 74 кв.м; 55871.501.247.1.3, със ЗП 436 кв.м. и прилежащи части-мазе със ЗП 649 кв.м.; 55871.501.247.1.4, със ЗП 649 кв.м.; 55871.501.247.1.5, със ЗП 649 кв.м. Всички описани самостоятелни обекти са с предназначение: "За учебна дейност" и попадт в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.501.247 с площ на целият терен от 5 830 кв.м. /пет хиляди осемстотин и тридесет кв.м./, съгласно скица № 1190/26.04.2010 г. издадена от СГКК - Перник, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55871.501.246; 55871.501.249; 55871.319.56; 55871.501.242 и 55871.506.114, трайно предназначение на територията - Урбанизирана, Начин на трайно ползване - За обект комплекс за образование, а именно:
- част от I /първи/ етаж със ЗП на частта - 436 кв.м., представляваща - физкултурен салон,при граници: от север - двор; от изток - двор; от юг - УПИ IV и от запад - филиална Детска градина № 2 - „Родолюбче" и част от I /първи/ етаж със ЗП на частта - 74 кв.м., при граници: от север - двор; от изток - филиал на Детска градина № 2 - „Родолюбче"; от юг - УПИ IV и от запад - улица.
- II /втори/ етаж със ЗП - 649 кв.м.
- III /трети/ етаж със ЗП - 649 кв.м.
- Мазе със ЗП- 649 кв.м.
При начална тръжна цена - 503 360 лв. /петстотин и три хиляди триста и шестдесет лева/, определена съгласно изготвена оценка от оценител на имоти.


Условия за участие в търга:

 

1.Заявление за участие по образец - приложено в тръжната документация, което се попълва от кандидата и се представя;
2.Декларация по образец - приложена в тръжната документация, която се попълва от кандидата и се представя;
3.Документ за самоличност - копие;
4.Когато се участва чрез пълномощник - нотариално заверено изрично пълномощно за участие в процедурата;
5. Документ за закупени тръжни книжа - издава се при внасяне на сумата в касата наОбщина Перник и съдържа:
6.Документ за внесен депозит;
6.1. Имената на лицето, което е извършило плащането и ще участва в търга;
6.2. Наименованието и местонахождение на обекта, за който ще участва в търга;
7.Копие от съдебното решение за регистрация на участника - заверено и удостоверение за актуално състояние-тези документи се представят при условие, че лицето е регистрирано по Търговския закон; 
8. Булстат - копие;
9.Оферта;
10. Удостоверение от ОП "СУОС", от което е видно, че няма задължения към ОбщинаПерник.
11. Удостоверение от отдел "Местни данъци и такси" към Община Перник, от което да е видно, че няма задължения към Община Перник.

 

Време и място на провеждане - 16.09.2010 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала, на І-ви етаж на Община Перник .
За обекта, за който се участва в търга, се закупува тръжна документация. Тръжната документация, съдържаща информация за обекта и изискванията към кандидатите се заплаща в касата на Община Перник, намираща се в сградата на Община Перник - Център за информационно и административно обслужване - партер, гише №8 за сумата от 50 лв. и се получава в сектор "Общинската собственост", ет.9, стая № 2.
Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 15.09.2010г. в отдел „Център за информационно и административно обслужване", при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.
Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената цена се внася в касата на общината или в ЦКБ АД - клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9F до 16.00 ч.на 15.09.2010г. 
При не спечелен обект, се определя търг с начало - 10.00 ч. на 23.09.2010 г., който ще се проведе в "Заседателна зала" - ет.1 при Община Перник. 
Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 21.09.2010г. в отдел „Център за информационно и административно обслужване", при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.
Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от обявената начална тръжна цена се внася в касата на общината или в ЦКБ АД - клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9F до 16.00 ч. 21.09.2010г.

 

За спечелил търга се счита предложилия най-висока цена за обекта.

 

Търга се провежда по ред и условия на глава VІІІ и глава ІХ на НПУРОИ, съдържащи се в тръжната документация. 
Подготовката и организацията на търга да се извърши от Сектор „Общинска собственост" 
За резултатите от търга да се състави протокол, който да ми се представи за одобряване. 
Срока, в който да се извърши плащането за правото на собственост, върху съответният обект, от спечелилия търга, е 14-дневен от влизане в сила на заповедта, съгласно чл.108 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ/. В противен случай, спечелилия участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит.
С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на обекта.
Заповедта да се обяви публично и сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най- малко 15 дни преди датата на търга, както и извлечение от Заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.Кмет - Малин Стоилов.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:
/
Росица Янакиева/

 

 

Новини за Перник [Новини от Перник]

pernikonline com